KÜRTLERİN KÖKENİ HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER 4.GÜRCÜ - ERMENİ ,GUTİ-SÜMER ve TURANİ KÖKEN

By | Salı, Aralık 20, 2016 Yorum Gönder
GÜRCÜ - ERMENİ KÖKENİ

5) BEŞİNCİ GÖRÜŞ: Kürtlerin Gürcü ve Ermenilerle akrabalığı görüşüdür. Ermeni tarihini ve Er- menilerin 1915 de katliâma tâbi tutuldukları hakkında. Ermeni militanlarının mesnetten mahrum ve suçlarının üstüne tüy dikmekten ileri gidemeyen iddialarını iyi incelemiştim. 50 yıl gerekli cevap verilemediği için, o zaman da bugün de, dünyayı aleyhimize ayaklandıran Ermenilere ve Ermem destekçilerine bir cevap verebilmek için 1967 yılında yayınlanan (Türk - Ermem ilişkileri) hakkındaki kitabım nedeniyle iyi ve ayrıntılı olarak inceleyebildiğim bu görüş üzerinde hiç durmadım. Kürtlerin soy bakımından bunlarla hiçbir ilişkileri olmadığını bu konuda kitap yazan pek çok bilim adamı da belirtmişlerdir.
Bu görüş, bilim adamı Nikole J.Marr tarafından ortaya atılmıştır. Basil NİKİTİN de eserinde söz konusu etmiştir. Bu akrabalık tezlerine Türklerle (ve tabii mahalli Kürtlerle) ilgileri olan Koluuzunoğullarından bir grubun Gregoriyan Hristiyan, yani Ermeni olması temel gösterilmektedir. Bu temel doğru, ama bir küçük istisna nedeni ile tüm Koluu- zunoğullarımn (dolayısıyla Kürtlerin) Ermenilerle akraba olduklarını iddia etmenin, bilimsellikle, hatta ciddiyetle ilgisi olmadığı da açıktır.196/ de yayınlanmış olan, (Türk-Ermeni İlişkileri) adlı kitabımda aynı konuyu biz şöyle değerlendirmiştik. (Sayta: 43-44) (M.Brosset.in "Arkeoloji Raporları" adlı eserinde. ANİ deki "Koluuzunoğullarının ana dillerinin Türkçe olduğu yazılıdır. Demek ki, ANİLİ Gregoriyan Ermeni sayılan bu insanlarda Orta-Asya kökenlidir.)....
(N. Adontz.da kendi eserinde bu bilgilere yer vermiş ve ayrıntıları ile anlatmıştır. Xlll.yy da Gence'li KİRAKOS ve Ermeni tarihçisi VARDAN tarafından yazılan eserlere göre, buradaki bazı Kürt kabile ve beyleri, Gregoriyan Hristiyan olmuşlardır. Ani bölgesine hükmeden "Koluuzunoğulları“ bunlardandır. Bu Kürt asıllı insanlar Gregoriyen olunca inançları ile beraber etnik özellikleri de değişmiyeceğine göre, daha önce belirttiğimiz, (Bölge halkından Gregoriyen Hristiyan olanların, ırk farkları dikkat nazarına alınmadan Ermeni milletini teşkil ettikleri) hakkındaki görüşün doğru olduğu sonucuna varılmıştır. Esasen yine daha evvel belirttiğimiz gibi (Ermeni) kelimesi sonradan ortaya çıkmış, muayyen bir anlamı olan ve muayyen bir bölgeye verilmiş COĞRAFİ bir isimdir Bu coğrafi bölgede yaşayan, değişik ırktan insanların tamamına verilmiş bir isimdir. Bir ırk adı değildir. Kaldı ki, MAMİKONLAR gibi, ilk Ermeni kralı sayılan ARŞAK gibi, Gregoriyen mezhebinin kurucusu ve Ermenilerin dini lideri olan Kirkor LUSAVORİÇ gibi bir çok, hem idari, hem dini en önemli liderlerin etnik menşeleri hakkında bir çok eski eserde birbirine uyan bilgiler vardır Bunlara göre, bu zevat Orta Asya kökenlidir.)
Evet böyle yazmışız yirmi yıl önce Ermeniler hakkında. Ama bugün, bütün bu asılsız iddialarla, biraz sonra (Orta Asya, hatta açıkça Türk Kökenli) oldukları Avrupalı bilim adamlarının araştırmaları ile kanıtlanacak olan Kültlerin de Ermenilerle akraba oldukları iddiası ortaya atılınca, 20 yıl önceki yazdıklarıma bir kaç satır daha eklemek de benim için zevkli bir görev olur.
Aynı kitabımın 50.sayfasında şöyle bir dip notu var. (Kirkor LUSAVORİÇ'I bazı eserler Part'lı, bir kısım eser de Iranlı olarak gösterirler. O dönemde Kral olan II.Tridat'ın sekreteri, Romalı Agathange- los (bu bölge halkının Torkom (Türiunen); Krikor'un ise Büyük Arsaklılardan tahta geçemeyen, Suren. Bahlav ailesinden, aslen Horasanlı Anak beyin oğlu olduğunu) yazar. Ve işte bu nedenle, bu yeni iddia karşısında. Kürtlerin mi Ermenilerin akrabası, yoksa (Horasanlı Anak beyin oğlu olan LUSAVORİÇ 'i dini lider olarak kabul eden. Ermenilerin soylarının mı karmakarışık olduğuna okuyucular kendileri karar versinler.

GUTİ-SÜMER KÖKENİ

6) ALTINCI GÖRÜŞ: Kürtlerin. bölgede otokton bir kavim olan GUTI'lerle. Sümerlerle ilişkileri olduğu görüşü, galiba yalnız E.A.SPElSER'in (Mezopo- tamyalıların Kökü) adlı eserinde belirtilmiştir.. Basil NİKİTİN de kendi KÜRTLER adlı eserinde dile getirmiştir. İleri sürülen bu tezin bilim dünyasında hiç benimsenmemiş olduğunu belirttikten sonra biz de, bir çok kaynaklarda okuduğumuz, bu tezi temelden reddeden bir gerçeği belirtmekle yetineceğiz
Çağın ve bölgenin bir çok gerçekleri hakkında en güvenilir kaynak, arkeolojik araştırmalarla bulunan ve incelenen ASURLU belgeleridir. Bu belgelerin hiç birinde KÜRTLER hakkında hiç bir bilgi mevcut olmayışı karşısında böyle bir görüşü benimsemek -Ya da değer vermek- ne derece mümkün olabilir?

TURAN KÖKENİ

7) YEDİNCİ (VE SON) GÖRÜŞ:
Kürtlerin Turanı olduğu, Türklerle aynı soydan olduğu hakkındaki görüştür. Bugünkü SSCB.ne art TANNU TUVA Muhtar Cumhuriyeti sınırları içinde, Yenisey nehri kollarından Ulukem çayına karışan. ELEGEŞ suyu kıyısında I.S. Vll.yy.ortalarında GÖKTÜRK'lerin komşusu olan; Türkçe olarak, Göktürklerinkinden daha eski bir oyma yazı ile yazılan ve Türkoloji'de ELEGEŞ-YAZITI, bazı diğer kaynaklarda YENİSEY YAZITI da denilen, 1300 yıllık, bir anıta dayandırılır

M.SADI KOÇAŞ

0 yorum:

Yorum Gönderme