Sultan II. Osman'ın Andra Kadısına Buyurduğu Hâliyâ Papazlarının İskanı İle İlgili Bir Fermanı

By | Perşembe, Aralık 22, 2016 Yorum Gönder

Transliteration: [Tuğra:] Osmanşah bin Ahmedşah Han muzaffer daima. Kıdvetü’l­kuzzat ve’l­hükkâm madenü’l­fazl ve’l­kelâm mevlâna Andra kadısı zide fazluhu tevki­i refi­i hümayun vâsıl olıcak ma’lûm ola ki: Bundan akdem kaza­ı mezburde vaki Aya nam manastırda sakin olan papaslardan bazısınun fiil­i kabihleri zuhur etmekle cümlesi manastırdan ref ü men olına deyü tenbih olınmışken Hâliyâ manastır­ı mezburün sair papasları ve keşişlerine gadr olmak lâzım gelmeğin yine mezkurleri manastır­ı mezbure getirüb iskân etdürmek içün hâlâ düstur­i mükerrem müsir­i mufehham nizamü’l­alem nazım­i menazim­i melahim vezaretle kapudanum olan Mehmed Paşa edam Allahu taalâ iclaluhu tarafından verilen mektub mucebince mezkurleri manastır­ı merkume getirüb iskân etdürmek emr edüb buyurdum ki: Hükm­i şerifümle vardukda bu babda sadır olan ferman­ı celili’l­kadrum mucebince amel edüb kadimden manastır­ı mezburde olan papasları ve keşişleri kaldurub kadimden bu vechle sakin olıgelmişler ise yine kemakân anda iskân etdürüb mademki şer­i şerif ve ayin­i atilelerine muhalif ve olıgelmişe mugayir vazları sadır olmaya. Min bad kimesneye dahl u taarruz ü rencide ve remide etdürmeyüb ve mezkurlere âhardan bir ferdi karışdırmayasın. Şöyle bilesin âlamet­i şerife itimad kılasın. Tahriren fi’l­yevmi’r­rabi şehr­i Recebi’l­mürecceb li­sene seb ve işrin ve elf. Bimakam­ı Kostantaniyeti’l­mahruse

0 yorum:

Yorum Gönderme