E-kitap Tarih Yazıcılığı Üzerine 100 Makale

By | Çarşamba, Kasım 09, 2016 Yorum Gönder


Yediyıldız, B. (1984). Çağdaş Tarihçilik. Töre, (158), 34-37.

Saraçoğlu, C. (2007). Türk Dış Politikasının Tarih Yazımında Soğuk Savaş ve Türkiye-SSCB İlişkileri, Praksis, (17),
Sâib, A. (2003). Rehber-İ Müverrihîn Mükemmel Ve Muntazam Târih-İ Osmânî Nasıl Yazılır. A. Ertuğrul (Yay. Haz.) İSTEM İslâm San`At, Tarih, Edebiyat Ve Mûsikîsi Dergisi, S.1, 203-223.
Safran, M. & Şimşek, A. (2009). Tarihyazımında Bir Sorun Tarih Ve Zaman İlişkisi. Uluslararası Tarihin Peşinde Dergisi, 1 (1)
Ridder, G. (1944). Tarih Ve Hayat. B. S. Baykal(Çev.), A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, II (2), 251-263.
Reich, W. (1984). Psikanalizin Tarihsel Araştırmalara Uygulanması, A. T. Kışlalı (Çev.). A.Ü.S.B.F.Dergisi, XXXIX (1-4), 191-203.
Raphael, M. (1990). Tarih Ve Tarih Resimleri. M. Ergüven (Çev.). Defter Dergisi S.13, 76-85.
Özvar, E. (1999). Osmanlı Tarihini Dönemlendirme Meselesi Ve Osmanlı Nasihat literatürü, Divan, (2), 135-151.
Öztürk, L. (2007). Bilim Ve Medeniyet Tarihi Çalışmalarında İdeolojik Bir Sorun Öncellik Meselesi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (23), 23-34.
Öztürk, L. (2004). Fransız Tarih Devrimi Annales Okulu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.9, 209–213.
Özel, O. & Çetinsaya, G. (2002). Türkiye'de Osmanlı Tarihçiliğinin Son Çeyrek Yüzyılı Bir Bilanço Denemesi. Toplum Ve Bilim, S.91, 8-38.
Özlem, D. (1998). Tarihsellik Ve Cumhuriyet. Felsefe Dünyası, No.28, 5-18.
Özcan, A. (2003). Fatih Devri Tarih Yazıcılığı Ve Literatürü. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.14, 55-62.
Özbek, N. (2004). Modernite, Tarih Ve İdeoloji II. Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, S.21.
Özbek, N. (2003). Alternatif Tarih Tahayyülleri Siyaset, İdeoloji Ve Osmanlı-Türkiye Tarihi. Toplum Ve Bilim, Ankara, No. 98, 234-54.
Özbek, N. (1997). Zeki Velidi Togan Ve ‘Türk Tarih Tezi. Toplumsal Tarih, 45, 20-27.
Özbaran, S. (2004). Bir Tarihçinin Oluşumu Richard Knolles Ve Türk Tarihi, Osmanlı Araştırmaları, (24), 307-309.
Özbaran, S. (1992). Türkiye’de Tarihçiliğin Durumu, D.E.Ü.A.İ.İ.T.E. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, I (2), 33-49.
Özbaran, S. (1987). Tarihin Alanı Ve Yöntemi Üzerine Son Gelişmeler. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 1-11.
Özbaran, S. (1984). Tarih, İnsan ve İklim, E.Ü.E.F. Tarih İncelemeleri Dergisi, (2), 235-236.
Özbaran, S. (1983). Tarihçi Ve Toplum, E.Ü.E.F. Tarih İncelemeleri Dergisi, (1), 1-7.
Özbaran, S. (1979). Tarihçilik Üzerine Bazı Çağdaş Görüşler, İ.Ü.E.F. Tarih Dergisi, (32), 587-602.
Öğütle, V. S. (2007). Köylüler Savaşı Ve Thomas Münzer Tarihyazımında Temel Gelenekler Ve Marksist Yol İzleri. Tarih Yazımı 1, 1-35.
Oymak, R. (1997). Dünden Geleceğe Sonsuz Bir Bakış. Tarih, Eğitim ve Yaşam Dergisi, (7), 32-38.
Oral, M. (2008). Sultan II. Abdülhamit Döneminde Bir “Çerkes Tarihi” Yazılması Girişimi. ÇTTAD, VII16-17, 71-88.
Oğuz, Ş. (2007). Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar. Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi Tarih Yazımı 1, (17), 33-56.
Nuri, C. Millî Tarih, Tenkidî Tarih- Süleyman Paşazâde Sami Bey Üstadımıza Nâme-i Mekşuf. Edebiyât-I Umûmiye Mecmuası, C.2, No.5-36, (6 T. Evvel 1917).
Nuri, C. (2012). Tarih Usullerine (Metotlarına) Dair. İ. Mete (Çev.). Turkish History Education Journal, C.1 (1), 153-164.
Kurşun, Z. (2012). Uluslararası İlişkilerde Bir Araç Olarak Tarih Yazımı Mısır Ders Kitaplarındaki Değişim Üzerine Tenkitçi Bir Yaklaşım. Tarih Bilinci Dergisi, (13-14), 180-184.
Kurat, A. N. (1971). Akademik Tarih Tahsili Proseminer ve Seminerlere Dair, Türk Kültürü, IX (104), 39-48.
Kurat, A. N. (1935). Bizans’ın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri. Türkiyat Mecmuası III, 185-206.
Köroğlu, E. (2007). 'Milli Hakikat' Üzerine Tezler Attilâ İlhan'ın Gâzi Paşa'sında Tarih Yazımı İle Tarihsel Roman Arasında Sınır İhlalleri. Toplum ve Bilim, S.109, 149-180.
Köksal, Y. (2010). Tanzimat ve Tarih Yazımı. Doğu-Batı, S.51, 197-220.
Keskin, A. (2008). Post-Modern Dünyada Modern Tarih Yapmak Üzerine. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 9, S.15, 353-362.
Kanlıdere, A. (2003). Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2, 149-181.
İslamoğlu, H. & Keyder, Ç. (1977). Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılmalı Bir Öneri, I (1), 49-80.
Kafesoğlu, İ. (1963). Üniversite Tarih Öğretiminde Yeni Bir Plan. Tarih Dergisi, XIV (19), 1-14.
Kafesoğlu, İ. (1963). Tarih İlmi ve Bizde Tarihçilik. Tarih Dergisi, XIII, (17-18), 1-16.
İnan, A. (1939). Atatürk ve Tarih Tezi. Belleten, C.3, 243-246.
Hocaoğlu, D. (2003). Orada Öylece Duran Tarih. Bilgi ve Düşünce, S.4, 82-87.
Hocaoğlu, D. (2002). Bir Tarih Muhâsebesi Eskizi Bir Varlık Alanı ve Bir Bilim Olarak Tarih. Bilgi ve Düşünce, S.2, 34-40.
Hobsbawm, E. J. (1975). Karl Marksın Tarih Bilimine Katkısı, A. Aksoy(Çev.). (3), 53-64.
Hızır, N. (1962). Bilgi Yöntemi ve Özellikle Tarih Yöntemi Üzerine Kısa Notlar, Belleten, XXVI (102), 337-361.
Hamidullah, M. (1974). Akdeniz Çevresi Müslümanların Tarih İlmine Kazandırdıkları. (Çev. İhsan Süreyya Sırma). Diyanet Dergisi, XIII (6), 20-26.
Güneş, A. (2005). Tarih, Tarihçi ve Meşruiyet. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.17, 1-48.
Gündüz, T. (2000). Osmanlı Tarih yazıcılığında Türk ve Türkmen imajı. Yeni Türkiye, S.33, 459-464.
Gündoğan, A. O. (1994). Tarihin Sonunun Eleştirisi. Felsefe Dünyası, No.13, 17-23.
Günay, M. (2006). Tarih Felsefesi Açısından Atatürk ve Bağımsızlık. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayı
Güçer, L. (1979). Barkan ile Aydınlanan Tarih. Milliyet, (30 Eylül 1979).
Görkaş, İ. (2010). Tarih Yazıcılığından Tarih Felsefesine Mehmet Ârif’in “Muhâkemeli Tarih” Anlayışı. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 28, 261-293.
Görgün, H. (2000). Mısır’da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı Tarih Yazıcılığı Muhammed Ferid ve Mustafa Kâmil. İslam Araştırmaları Dergisi, S.4, 105-131.
Göksu, E. (2008). İbn Tağrıberdi ve Tarihçiliği. Nüsha, S.26.
Göksu, E. (2007). Celâleddin Es- Suyuti ve tarihçiği. Nüsha, S.25.
Gordon, W. (1997). Çağdaş Devirde (Zamanda) Çağdaş Tarih. D. Mehmet Burak, (Çev.).
Eyice, S. (1968). Atatürk’ün Büyük Bir Tarih Yazdırma Teşebbüsü Türk Tarihi’nin Ana Hatları. Belleten, C.32128.
Eroğlu, H. (2002). Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarih Anlayışı ile İlgili Bazı Görüşler. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.29-30, 75-85.
Ergut, F. (2007). Tarihsel Bilginin Özgüllükleri Zaman ve Patikaya Bağımlılık, Praksis, (17).
Erdağı, B. & Dinçer, M. E. (2007). Benjamin, Tarih (Felsefesi) Üzerine Tezler ve Tarih Yazımı, Praksis, (17).
Elibol, S. (1993). Tarihsel Süreci Açıklama Girişimlerinin Önündeki Zorluk. Felsefe Dünyası, No.8, 59-66.
Düzgün, Ş. A. (2004). İlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih ve Tarihin Teolojik Yorumu, Kelam Araştırmaları, 2 (2), 57-82.
Duralı, T. (1999). Tarihin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.40, 117-126.
Duman, A. & Altınay, R. (2007). Tarihçilik ve Döngüsel Tarihçilik Bağlamında Biruni’nin Fihrist Adlı Risalesi ve Çevirisi, EKEV Akademi Dergisi, 11 (30), 187-218.
Dikmen, Ö. (2012). Yahudi Tarihyazımında Sürgün Kavramı. Bilim ve Sanat Vakfı, S.79, 81-93.
Demiriş, B. (1994). Grekler’de ve Romalılar’da Tarih Yazımı I Grekler’de Tarih Yazımı. Anadolu Araştırmaları, C.13, 231-240.
Demircioğlu, İ. H. (2012). Osmanlı Devletinde Tarih Yazımının Tarih Öğretimi Üzerine Etkileri. Milli Eğitim, S.193, 115-125.
Demircioğlu, H. (1971). Tarih, Biz ve Atatürk. Belleten, C.35, İstanbul Dördüncü Maarif Şûrası.
Demircan, A. (2007). Tarih Üzerine Bazı Düşünceler. Milel ve Nihal, S.4 (3), 69-89.
Demir, N. (2009). Ernst Cassier’in Tarih Görüşü, C.Ü. İlahiyat Fakültesi, XIII (2), 289-309.
Demir, M. (2007). İslâm Ortaçağı’nda İran bölgesindeki Tarih Yazıcılığı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 14 (34), 255-273.
Demir, M. (2005). Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Herodotos’un Yeri ve Önemi, Tarih İncelemeleri Dergisi, XX-II, 59-78.
Davudoğlu, A. (1999). Tarih İdraki Oluşumunda Metodolojinin Rolü Medeniyetler Arası Etkileşim Açısından Dünya Tarihi ve Osmanlı. Divan, 7 (2),1-63.
Çetinkaya, Y. D. (2009). Tarihyazımı, Gelenek İcadı ve Türkiye'de 1 Mayıs'ın 100. yılı. Birikim, S.241, 70-74.
Çakır, C. (2005). Barkan`ın Kanunları; Osmanlı-Türk Hukuk Tarihçiliğinde Bir Klasik. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (5),781-790.
Çakır, C. (2004). Türk Aydınının Tanzimat’la İmtihanı Tanzimat ve Tanzimat Dönemi Siyasi Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalar, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (3), 9-69.
Çakır, C. (2003). Türkiye’de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (1), 7-63.
Chaunu, P. (1983). Nicel Tarih veya Dizisel Tarih. N. Acar (Çev.). Tarih İncelemeleri Dergisi, (1), 145-155.
Cahen, C. (1969). Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı. N. Yılmaz (Çev.). Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakültesi Araştırmaları Dergisi, C.VII, S.12-13, 1-29.
Braudel, F. (1983). 1950’lerde Tarihin Durumu, Z. Arıkan(Çev.). E.Ü.E.F. Tarih İncelemeleri Dergisi, (1), 129-143.
Beratlı, N. (2006). Bilim mi– Sanat mı- Propaganda mı Tarih Nedir. Kıbrıs Yazıları, S.3, 3-20.
Akurgal, E. (1956). Tarih İlmi ve Atatürk, Belleten, III, (80), 571-584.
Safran, M. & Şimşek, A. (2011). Anlatı Bağlamında Tarihyazımının Sorunları. Bilig, (59), 203-234.
Sâib, A. (2003). Rehber-İ Müverrihîn Mükemmel Ve Muntazam Târih-İ Osmânî Nasıl Yazılır. A. Ertuğrul (Yay. Haz.) İSTEM İslâm San`At, Tarih, Edebiyat Ve Mûsikîsi Dergisi, S.1, 203-223.
Sander, O. (1974). Tarihte Yöntem, SBF Dergisi, XVIII, (1-2), 59-71.
Saraçoğlu, C. (2007). Türk Dış Politikasının Tarih Yazımında Soğuk Savaş ve Türkiye-SSCB İlişkileri, Praksis, (17),
Sarıoğlu, G. (2008). Tarih Felsefesi Alanında Bir İnceleme Varoluş Felsefesi Ve Tarih Anlayışı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 243-257.
Sartre, J. P. (1983). Sartre Yanıtlıyor: Tarihin Reddi. C. Sofuoğlu (Çev.) Varlık, S.50, (913), 20-21.
Sezen, B. (1977). Türk Toplum Tarihi Üzerine Tartışmalar, Toplum Ve Bilim, (4), 42-62.
Sina, A. (2007). İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S.26.41, 1-18.
Sina, A. (2007). İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri II-Lydialı Ksanthos. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S.26.42, 1-26.
Sina, A. (2008). İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri III-Miletoslu Hekataios. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S.27.43, 1-54.
Sina, A. (2009). İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri IV-Lesboslu Hellanikos. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S.28.45, 1-52.
Soykan, Ö. N. (1994). Bir Tarih Felsefesi İçin Düşünceler. Felsefe Dünyası, S.14, 17-25.
Soykan, Ö. N. (1999). Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi Betimleyici Eleştirel Bir Giriş. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.40, 271-289.
Sönmez, E. (2007), Önemli Bir Düşünce Kuruluşu: Frankfurt Okulu Üzerine. Toplumsal Tarih, (159), 42-47.
Sönmez, E. (2008), Annales Okulu’nun Sosyal Tarihi – François Dosse, Ufalanmış Tarih: Annales Okulu’ndan ‘Yeni Tarih’e’. Toplumsal Tarih, (180), 86-88.
Sönmez, E. (2009), Marc Bloch’un Tarihçiliği. Toplumsal Tarih, (184), 60-63.
Sönmez, E. (2010), Osmanlı Tarihçiliğine Tutulan Ayna. Toplumsal Tarih, (195), 90-93.
Sönmez, E. (2010). Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Çalışmalarında Max Weber Etkisi, Praksis, (23), 39-63.
Stengl, A. (2000). Tarih, Bilinç Ve Dil Arasındaki İlişki. Felsefelogos, (9), 111-117.
Stowasser, B. (1984). İbn Haldun’un Tarih Felsefesi: Devletlerin Ve Uygarlıkların Yükseliş Ve Çöküşü. N. Abadan-Unat (Çev.), AUSBFD, C.29, S.1, 173-181.
Şakiroğlu, M. (1986). Memleketimizde Toplu Tarih Çalışmaları-I. Tarih Ve Toplum, (36), 41-46.
Şakiroğlu, M. (1987). Memleketimizde Toplu Tarih Çalışmaları-II. Tarih Ve Toplum, (38), 9-13.
Şen, S. (2008). Modermizmden Post–Modernizme Tarihsel Bilginin Epistemolojisi (Dilthey, Heidegger, Gademer, Derrida). ÇTTAD, C.7/16-17, 51-69.
Şimşek, A. (2011). Geçmişin Nesnesini Arayan Bilim Arkeoloji: Türkiye’de Tarih Öğretimindeki Durumu. Turkish Studies, 6 (2), 919-934.
Şimşek, A. (2012). “Türk Tarih Tezi üzerine bir değerlendirme. Türkiye Günlüğü, Ekim, 85-100.
Şirin, İ. (2000). Osmanlı'da Tarihin Anlam Arayışı. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.11, 555-574.
Şulul, K. (2002). Ana Hatlarıyla Batı Tarih Felsefesinin Ortaya Çıkışı Ve Gelişimi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4), 107-144.
Tauer, F. (1965). Timurlular Devrinde Tarihçilik. A. Ateş (Çev.) Belleten, S.29/113.
Teke, B.; Karakoç, B. & Yakıcı, A. (1983). Kazanılan Bir Zafer Veya Zamanın Elinden Tutmak. Konevî, No.14.
Tekeli, İ. (1982). Tarih Metodolojisi Üzerine. Bilim Ve Sanat, S.21, 42-48.
Tekeli, İ. (1995). Tarih Yazımında Kuram Ve Dilin Kullanımı Üzerine. Toplumsal Tarih, S.17, 6-10.
Tekeli, İ. (1997). Ulusçu Tarih Yazımı Üzerine, Toplumsal Tarih, (42), 47-51.
Tekeli, İ. (1998). Tarih Yazıcılığı Ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler, (26). 105-110
Tekeli, İ. (2003). 2023 Yılı Tarih Yazıcılığı Üzerine Düşünceler. Toplumsal Tarih, S.114, 116-118.
Tekin, F. (2008). 19. Yüzyıl Harezm Tarih Yazıcılığı (Munis, Agehî, Beyanî). Gazi Akademik Bakış Dergisi, 2 (3), 199-210.
Tekindağ, Ş. (1971). Osmanlı Tarih Yazıcılığı. Belleten, 35 (140), 655-663.
Tezcan, B. (2000). II. Osman Örneğinde "İlerlemeci" Tarih Ve Osmanlı Tarih Yazıcılığı. Osmanlı Ansiklopedisi, C.I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, , 658-668.
Timuçin, A. (1983). Yapısalcılığın Felsefesi Çağdaş Tarih Bilimine Ters Düşer. Varlık, S.50(913), 24.
Timur, T. (2011). Senyörler, Klekler Ve Tarihçiler – Ortaçağ Ve Tarih – Yazıcılığı. Toplumsal Tarih Dergisi, S.215, 44-50.
Togan, Z. V. (1954). Ortaçağ İslâm Âleminde Tenkidi Tarih Telakkisi. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C.1, 1-4.
Tozlu, S., Akbulut, U. & Kaya, R. (2004). Tarih Yazımı Ve Öğretiminde Ben Ve Öteki. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 411-428.
Tuncay, M. (2002). Tarihyazımının Bazı Sorunları Üstüne Düşünceler. Toplum Ve Bilim, S.91, 280-284.
Tural, S. K. (1984). Tarihçinin Edebiyat Dünyasından Alması Gerekenler. Töre, S.14/159, 11-14.
Türkdoğan, O. (1991). Türk Tarih Araştırmalarında Metod Tartışmaları. Milli Kültür, S.81, 26-30.
Uğur, A. (1983). XIX. Yüzyıl Alman Tarih Felsefesi Ve Bir Türk Bilim Adamı: Prof. Sabri Ülgener. Toplum Ve Bilim, S.23, 127-132.
Ursinus, M. (1999). Geç Osmanlı Tarih Yazımında Bizans Tarihi. Cogito, No.17.
Uslu, A. (2007). İki Tartışmanın Işığında Macaristan’da Tarihyazımı (1945-1956) , Praksis, (17).
Uslu, C. (1999). Tarih Tezi Penceresinden Osmanlı’ya Bakmak. Türkiye Günlüğü, S.58.
Uyanık, N. (2004). Celâl Nuri İleri Ve Tarih Anlayışı. Konya: Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 16, 239-258.
Uzunçarşılı, İ. H. (1939). Türk Tarihi Yazılırken. Belleten, Ankara, C.3, S.10.
Ünal, S. (1995). Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi. Kebikeç, Ankara, S.1.
Ünal, T. Cumhuriyetin 50. Yılında Tarih Anlayışımız. Türk Kültürü Araştırmaları, S.7-10, 5-17.
Vilar, P. (1975). Marksist Tarih: İnşa Halinde Bir Tarih, A. Pınar (Çev.). Birikim, (3), 26-51
Vivek, C. (2008). Marksist Tarih Kuramında Ne Yaşar Ne Yaşamaz?. A. Topal (Çev.). Praksis (18).
Wallerstein, I. (1986). Braudel’den Hareketle Güncellik Olan Tarih, M.A. Kılıçbay (Çev.). Tarih Ve Toplum, V (26), 54-56.
Wellek, R. & Austin W. (Yay. Haz.). (1963). Edebiyat Kuramları, Eleştiri Ve Tarih. E. Melis (Çev.). İstanbul: Türk Dili, S.12(142), 684-686.
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Estonya Ve Kazakistan’da Devlet Merkezli Tarih Yazımı Süreçlerinin Milliyetçilik Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi. Oaka, C.4, S.8, 1-24.
Yediyıldız, A. M. (2003). Tarih Felsefesi Üzerine Bazı Düşünceler. T.C. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, C.12, S.1, 167-183.
Yediyıldız, B. (1984). Çağdaş Tarihçilik. Töre, (158), 34-37.
Yediyıldız, B. (1991). Tarih Yazarak Yapmak Ve Yaşarken Yazmaktır. Millî Kültür, S.81, S.8.
Yıldırım, U. (2002). Tarihyazımına Farklı Bir Öneri: Mâduniyet Çalışmaları Projesi. Toplum Ve Bilim, S.91, 334-343.
Yıldırmaz, S. (2008). Demokrat Parti Ve Dönemi Sol Tarihyazımında “Kayıp” Zamanın İzinde. Praksis 18, 23-42.
Yılmaz, L. (1995). Eleştiri-Kronoloji, Cogito, (3).
Yılmaz, L. (1996). Geçmiş Nedir? Ne İşe Yarar. Defter, (29), 40-45.Kaynak;
http://www.tarihyazimi.org/


0 yorum:

Yorum Gönderme