E-Kitap Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Kadın

By | Cuma, Mart 08, 2019 Yorum Gönder

Buradan indirin..


Arşiv belgeleri, tanzim edildigi zamanın şahididir. Bununla beraber tarih araştırmacıları, kesin yargı için tek başına bu belgelerle yetinmezler; hatırat, kronik ve vakanüvis tarihleri gibi diğer kaynakları da destekleyici unsur olarak değerlendirirler. Aynı zamanda bir araştırma çerçevesinde var olduğu bilinen arşiv belgelerirıe ulaşılmamış ve iyi tetkik edilmemişse neticesinde yapılacak yayının veya verilen hükmün kadük, eksik ve hatta yanlış olacağını da muhatap kitle bilir.
Osmanlı Arşivi, 95 milyona varan belge ve 400 bin civarındaki defter koleksiyonu ile devasa bir kaynaktır. Söz konusu belge ve defterlerin daha iyi şartlarda ve her gün daha fazlasının bilim insanlarının hizmetine sunulması için Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimler yoğun bir gayret içerisindedirler. Tarihin ve özellikle de Osmanlı tarihinin en iyi şekilde anlaşılması yolunda gerçekleştirilen bunca emek ve gayret için tüm personelime teşekkür ediyorum. Söz konusu emek ve gayret yayın faalliyetlerimizde de kendisini göstermektedir. Hazırlamakta olduğumuz belgesel ve bilimsel nitelikli yayınların hem bilim insanlarımıza hem de tarih meraklılarına hitap edecek tarzda ortaya çıkmasına gayret edilmektedir.
Osmanlı kadının toplumdaki konumu ve sosyal hayattaki yeri öteden beri hep tartışılagelmiştir. Bu alanda yapılan yayınların, söylenen sözlerin ekseriyetle birbiriyle çelişkili ve çoğunda duygusal ve taraflı kanaatlerin ortaya konulduğu da bir gerçektir. Bu hususta da daha sağlıklı bilgilere ulaşmak için Osmanlı Arşivi kayıtlarına dikkat çekmek gerekiyordu. Genel Müdürlüğümüzün Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan «Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da. Kadın» adlı işbu çalışma bu amaçla hazırlanmıştır. Elbette ki elinizdeki kitap Osmanlı kadını hakkında hazırlanmış nihai bir çalışma değildir. Osmanlı kadınının toplumdaki konumunu ve yerini ortaya koyabilecek arşivimizde mevcut on binlerce belgeden sadece 154 adedi bu kitap için seçilmiş, transkribe edilmiş ve özetlenmiştir. Söz konusu belgeler içerisinde hüküm niteliği taşıyan Mühimme Defterleri ve Şer'iye Sicili kayıtlarına da yer verilmiştir. Kitapta ayrıca Osmanlı kadınının yaşantısına dair muhtelif kaynaklardan bir hayli minyatür, gravür ve fotoğraf derler mi ve belgelerle bütünleştirilmeye çalışılmıştır.

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

0 yorum:

Yorum Gönderme