E-Kitap Belgelerle Türk Polis Tarihi 4 Cilt

By | Perşembe, Şubat 23, 2017 Yorum Gönder7 Haziran 1880 tarihli Vakit gazetesinde polisin tarifi .
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 28 • Sayfa: 409)

Devlet-i ʻAliyyeʼde dahi Avrupaʼnın her tarafında olduğu gibi polis teşkîlâtına sarf-ı mesâʻî olunmakda ise de (polis) ne demek vezâifi neden ʻibâret olduğu bilinmek lâzım geleceğinden buna dâir maʻlûmât-ı muhtasıranın iʻtâsı münâsib görüldü. (Polis) kelimesi Latince (politeia) ve Elinikaca (polisia) lafzalarından mehûz olub idâre-i belediyye maʻnâsına ise de muahharen kesret-i istiʻmâli hesâbıyla ʻalâ-tarîkiʼt-tagallüb şehr ve belde maʻnâlarına vazʻ olunmuşdur

.........

Bir cinâyetin vukûʻundan sonra mücrimi tevkîf etmek de polislerin salâhiyyeti efrâd-ı ahâlîye tefevvuk eder. Meselâ bir cinâyetin vukûʻunda polis hâzır olmayıp muahharen istimâʻ ederek sû-i zann tahtında olan mücrimi tevkîfe salâhiyyet verecek kendince esbâb-ı taʻyîn ve tahdîdi vukûʻunda mücrimi ruhsatsız tevkîf eder ise de esbâb-ı mezkûrenin beheme-hâl muvâfık-ı ʻakl ve hikmet olması iktizâ eder.

...........

Müttehim bir hânede ihtifâ edib polis kapıyı çaldıkda kapı güşâd olunmaz ise kapıyı kırmağa memûr olsa da fakat şu salâhiyyeti her töhmette icrâya mezûn olmayıb şûriş îkâʻıyla muharrik-i fesâd olanlar ve cerh ve katl gibi cinâyât-ı cesîme ile müttehem bulunanlar hakkında icrâ edebilir. 
 ​
 

 
 
 
 

0 yorum:

Yorum Gönderme